História Aros

2010

10. augusta 2010 bolo v Bratislave založené profesné združenie Asociácia železničných dopravcov Slovenska/Association of Railways Operators of Slovakia so skratkou AROS. Cieľom asociácie je spolupráca s orgánmi štátnej správy, domácimi a zahraničnými inštitúciami a ďalšími partnermi v záujme ďalšieho rozvoja a prosperity železničnej nákladnej dopravy v podmienkach transparentného  a nediskriminačného prostredia.

Zakladajúcimi členmi sa stali súkromné železničné podniky LTE Logistik a Transport Slovakia, Expres Rail LOKORAIL.

Zakladajúci členovia si zvolili za prezidenta asociácie pána Jána Biznára zo spoločnosti LTE Logistik a Transport Slovakia, 1. viceprezidentom sa stal pán Ľubomír Loy za LOKORAIL a viceprezidentom pán Roman Rapant za Expres Rail.

2012

Na členskej schôdzi 28.11.2012 bol za nového prezidenta AROS zvolený pán Martin Kendra, člen Katedry železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, s ktorou AROS aktívne spolupracuje už od svojho vzniku. Novými viceprezidentmi sa stali Ľubomír LoyJán Biznár.

2013 – 2018

V období medzi rokmi 2013 až 2018 bola činnosť združenia veľmi sporadická a prejavovala sa najmä prezentáciou požiadaviek dopravcov voči ŽSR. AROS každoročne pred konaním výročného stretnutia ŽSR s dopravcami zorganizoval stretnutie zástupcov dopravcov, na ktoré boli prizvaní aj nečlenovia AROS. Odpovede na otázky a témy formulované z takýchto prípravných stretnutí boli následne ústredným bodom programu stretnutí ŽSR s dopravcami.

2019

V priebehu roka sa novými členmi stali spoločnosti METRANS /Danubia/, Prvá Slovenská železničná, CARBO RAIL (v súčasnosti Retrack Slovakia) a Railtrans International. Po dlhšom období došlo k rozhodnutiu sprofesionalizovať činnosť  asociácie a na zasadnutí Členskej schôdze 23. októbra 2019 v Bratislave za účasti všetkých siedmych členov bolo zvolené päťčlenné predsedníctvo zo zástupcov spoločností  CARBO RAIL, LTE Logistik a Transport, Slovakia, METRANS /Danubia/, Prvá Slovenská železničná a Railtrans International.

Do vedenia asociácie boli zvolení: Ján Biznár – prezident, LTE Logistik a Transport, Slovakia; Matej Franc – 1. viceprezident, METRANS /Danubia/; Tibor Kardoš – viceprezident,  CARBO RAIL a Ivan Sovič – výkonný riaditeľ.

Nové sídlo asociácie bolo premiestnené na adresu Kopčianska 21, Bratislava-Petržalka.

2020

Prvý rok po reštarte nemožno nazvať inak ako turbulentný. Počas mesiacov január a február sa naplno rozbehla činnosť všetkých piatich pracovných skupín, nadviazali sme spoluprácu s vedením Generálneho riaditeľstva Železníc Slovenskej republiky, s Dopravným úradom a Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

V marci nás naplno zasiahla pandémia koronavírusu a s ňou spojený prepad výkonov nákladnej železničnej dopravy. Vďaka výkonnému riaditeľovi AROS Ivanovi Sovičovi sa podarila dosiahnuť výnimka hlavného hygienika SR z režimových opatrení z karantény a neskôr aj z povinného testovania pre zamestnancov všetkých profesií zabezpečujúcich reálnu medzinárodnú železničnú dopravu vlakov, ktorá platí dodnes.

1. júna 2020 sa novým výkonným riaditeľom stal Patrik Benka, ktorý predtým pracoval na ŽSR a predchádzajúci výkonný riaditeľ Ivan Sovič sa vrátil na ŽSR ako riaditeľ oblastného riaditeľstva Trnava.

Novým, už ôsmym členom AROS sa na jeseň stala štátna Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a po  Členskej schôdzi, konanej  6. októbra v Dunajskej Strede, boli za pozorujúcich členov prijatí: český partnerský spolok ŽESNAD.CZ, Združenie vlastníkov a prevádzkovateľov súkromných koľajových vozidiel (ZVKV) a Katedra železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzite v Žiline.

AROS sa v priebehu roka stala členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, pozorujúcim členom ŽESNAD.CZ a podpísali sme zmluvu o spolupráci so ZVKV.

2021

Pomaly pokračujeme v rozširovaní našej členskej základne. Počas jari sa deviatym riadnym členom stala spoločnosť CER Slovakia a štvrtým pozorujúcim členom spoločnosť KOMPLEX RAIL. Zároveň sme nadviazali spoluprácu s Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy a od apríla sme sa stali na jeden rok jej pristupujúcim členom.

Čítať viac