AROS

Asociácia železničných dopravcov Slovenska

Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS – Association of Railways Operators of Slovakia) združuje spoločnosti pôsobiace v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej nákladnej dopravy na území Slovenskej republiky. Hlavným účelom asociácie je koordinácia, ochrana a presadzovanie spoločných záujmov jej členov, ako aj podpora rozvoja a prosperity nákladnej železničnej dopravy na Slovensku.

Cieľom združenia je byť partnerom pre medzinárodné železničné organizácie, štátne orgány a manažéra železničnej infraštruktúry Slovenskej republiky v oblasti železničnej nákladnej dopravy, podieľať sa na odbornej diskusii v oblasti železničnej nákladnej dopravy, ako aj aktívne uplatňovať oprávnené požiadavky nákladných dopravcov v oblasti rozvoja železničnej nákladnej dopravy na Slovensku.

Asociácia zastupuje, chráni a presadzuje záujmy svojich členov u všetkých orgánov štátnej správy, miestnej samosprávy, u ostatných orgánov verejnej správy na národnej a medzinárodnej úrovni a to priamym rokovaním so zástupcami príslušných orgánov.
Asociácia v záujme svojich členov priamo spolupracuje s ministerstvami, národnými a medzinárodnými štátnymi orgánmi, vzdelávacími a vedecko-výskumnými organizáciami, záujmovými skupinami, samosprávou a inými inštitúciami. Zúčastňuje sa na práci poradných orgánov ustanovených Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a inými štátnymi alebo miestnymi orgánmi v oblasti regulácie železničnej dopravy a presadzuje spoločné záujmy svojich členov pri rokovaniach s týmito inštitúciami.

Asociácia svojou činnosťou zlepšuje úroveň podnikania v oblasti železničnej dopravy a prepravy a napomáha vytvárať podmienky potrebné pre rozvoj transparentného  a nediskriminačného prostredia. Intervenuje na kompetentných inštitúciách s cieľom vytvoriť a udržiavať vhodné, nediskriminujúce a transparentné podmienky pre rozvoj železničnej dopravy.

Asociácia presadzuje opatrenia proti narušovaniu základných zásad prístupu k prepravnému trhu a hospodárskej súťaže vo vnútroštátnom a medzinárodnom obchodnom styku. Dohliada na súlad poskytovania služieb železničnej dopravy s platným právnym poriadkom, ako i s morálnymi zásadami podnikania a to u všetkých poskytovateľov služieb železničnej dopravy. Vykonáva prieskum a analýzu konkurenčného prostredia v oblasti železničnej dopravy.

Asociácia skúma a rieši problémy týkajúce sa železničnej nákladnej dopravy. Zaujíma k nim odborné stanoviská a prijíma alebo odporúča potrebné opatrenia a hľadá riešenia zlepšenia podmienok poskytovania služieb železničnej dopravy.
Asociácia sa aktívne zúčastňuje na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov a základných dokumentov, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú záujmov dopravcov. Napomáha pri zjednocovaní predpisov týkajúcich sa železničnej dopravy a prepravy, zásad bezpečnosti železničnej dopravy, zmluvných vzťahov a pod.

Asociácia zabezpečuje informovanosť svojich členov, umožňuje im výmenu poznatkov a skúseností v rámci členskej základne a poskytuje im poradenskú službu a podporu v rámci plnenia svojich úloh.
Asociácia zastupuje a presadzuje záujmy svojich členov aj vo vzťahu k verejnosti a to hlavne informovaním verejnosti o odbornej problematike a spoluprácou s hromadnými oznamovacími prostriedkami.

Asociácia reprezentuje svojich členov a zastupuje záujmy prevádzkovateľov nákladnej železničnej dopravy u ostatných záujmových a profesijných združení a organizácií. Podobne zastupuje svojich členov aj v medzinárodných železničných organizáciách a pôsobí v ich prospech.
Asociácia spolupracuje s obdobnými partnerskými združeniami doma i v zahraničí a napomáha k vytváraniu podmienok pre priamu spoluprácu členov Asociácie s partnermi v iných krajinách.

Čítať viac

Písali o nás