Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy podporuje aktivity nákladných železničných dopravcov

Podporu požiadavkám Asociácie železničných dopravcov Slovenska (AROS), ktoré komunikovali v uplynulých dňoch predstaviteľom štátu ale aj laickej a odbornej verejnosti, vyjadrila dnes aj Asociácia priemyselných zväzov a dopravy. APZD taktiež podporila potrebu vypracovania dopravnej politiky štátu, dobudovanie železničnej infraštruktúry, ekologické riešenia ako aj plnenie našich záväzkov smerom k EÚ s cieľom odbremeniť naše cesty od kamiónovej dopravy a presunúť časť prepravy tovarov na železnice. Členovia APZD sú presvedčení, že v prípade nefunkčnosti nákladnej železničnej dopravy sa môžu dostať do vážnych problémov aj naše priemyselné či logistické podniky. 

APZD združuje významných zamestnávateľov z oblasti automobilového, strojárskeho, elektrotechnického, hutníckeho či stavebného priemyslu, dopravy a logistiky. Jej členmi je 12 zamestnávateľských zväzov, ktoré reprezentujú takmer 200 000 zamestnancov. „Mnohé naše podniky využívajú na prepravu tovarov či dodávku surovín nákladnú železničnú dopravu,“ hovorí Andrej Lasz, generálny sekretár APZD. „Pokiaľ nebude táto doprava funkčná, do veľkých dodávateľsko-odberateľských problémov sa môžu dostať aj naše priemyselné a logistické podniky.“ Asociácia priemyselných zväzov a dopravy tiež upozorňuje na alarmujúci stav dopravnej obslužnosti Slovenska a jeho výrazné zaostávanie v porovnaní s vyspelými krajinami. „Zaostávame pri výstavbe terminálov intermodálnej dopravy, ktoré by mali slúžiť na efektívnu prekládku tovarov. Podobne je to aj pri tzv. železničných vlečkách – teda previazanosti železnice s veľkými priemyselnými a logistickými podnikmi pri preprave nielen hromadných substrátov, automotive, ale aj obilia, olejov a kontajnerových zásielok.“

„Som veľmi rád, že sme pri našich aktivitách získali tak silného spojenca,“ hovorí Ján Biznár, prezident Asociácie železničných dopravcov Slovenska. „Vypracovanie dopravnej politiky štátu a následného Akčného plánu dopravnej obslužnosti Slovenska považujeme aj my za nevyhnutnú podmienku rozvoja našich podnikov a vytvárania ďalších pracovných miest.“ Obe asociácie očakávajú, že si Slovensko začne plniť aj svoje záväzky voči EÚ a naša vláda začne systematicky pracovať na tom, aby sme mohli v najbližších rokoch presunúť tretinu prepravy tovarov z ciest na železnicu a tým výrazne odbremeniť naše cesty od neekologickej cestnej dopravy.

Asociácia nákladných železničných dopravcov chce preto pokračovať vo svojich aktivitách. Opätovne vyzýva ministra dopravy SR Andreja Doležala, aby, tak ako nedávno sľúbil, vytvoril čo najskôr medzirezortnú pracovnú skupinu a začal riešiť situáciu systematicky a komplexne. „Podobný prísľub sme dostali aj od predsedu Výboru pre hospodárske záležitosti NR SR Petra Kremského, preto očakávame, že sa téme budú venovať aj poslanci parlamentu, konkrétne Komisia pre dopravu,“ hovorí Patrik Benka, výkonný riaditeľ AROS. O podporu požiadali železniční dopravcovia nielen odbornú, ale aj širokú verejnosť. Aktivity dopravcov môžu aj naďalej všetci podporiť podpisom petície, ktorá je k dispozícii na web stránke Asociácie železničných dopravcov Slovenska. 

Súvisiace články

https://sita.sk/nasadoprava/asociacia-priemyselnych-zvazov-a-dopravy-podporuje-poziadavky-nakladnych-zeleznicnych-dopravcov/

+