Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

Členská schôdza AROS

3.10.2023 sa uskutočnila Členská schôdza AROS v priestoroch Grand hotela Permon v Podbanskom počas konferencie Horizonty železničnej dopravy 2023 organizovanej Žilinskou univerzitou v Žiline. Počet členov asociácie sa od 1.1.2023 zvýšil na 15, z toho sú jedenásti riadni členovia a štyria majú štatút pozorujúceho člena.

Záujem stať sa riadnym členom AROS na schôdzi prejavili spoločnosti Cargo Motion, s.r.o. a NZ Rail s.r.o. (ktorá je v súčasnosti pozorujúcim členom). V prípade splnenia požadovaných podmienok a súhlase Predsedníctva AROS, sa riadnymi členmi stanú od 1.1.2024.

Keďže orgány AROS po členskej schôdzi začali druhý rok činnosti svojho trojročného mandátu, najdôležitejšou udalosťou bolo schválenie rozpočtu a činnosti na ďalšie obdobie.

Keďže sa naša členská základňa utešene rozrastá, bude náš hlas nielen počuť viac, ale bude mať aj vyššiu váhu v snahe o podporu a zveľaďovanie ekologickej nákladnej železničnej dopravy.

Rokovanie v jednej z konferenčných sál Grand hotela Permon v Podbanskom

Pozvánka na Členskú schôdzu AROS

Vážené dámy a páni,

v zmysle článku 10, odst. 3) stanov AROS, zvolávam týmto členskú schôdzu AROS:

Miesto:              Grand hotel Permon, Podbanské 1486, Pribylina

Čas:                    03.10.2023 o 9.00 h

Program:          

  • Otvorenie členskej schôdze
  • Voľba predsedu členskej schôdze a zapisovateľa
  • Vyhodnotenie doterajšej činnosti a správa o čerpaní finančných prostriedkov AROS
  • Diskusia o rozpočte na rok 2024
  • Schvaľovanie rozpočtu a výšky členských príspevkov na rok 2024
  • Správa o výsledkoch rokovaní pracovných skupín AROS
  • Prijatie spoločnosti Cargo Motion s.r.o. za riadneho člena AROS
  • Návrhy činnosti na nasledujúce obdobie
  • Rôzne
  • Skončenie členskej schôdze

S pozdravom a úctou

Ing. Ján Biznár

Prezident AROS

+