O nás

2023

Členská schôdza AROS

3.10.2023 sa uskutočnila Členská schôdza AROS v priestoroch Grand hotela Permon v Podbanskom počas konferencie Horizonty železničnej dopravy 2023 organizovanej Žilinskou univerzitou v Žiline. Počet členov asociácie sa od 1.1.2023 zvýšil na 15, z toho sú jedenásti riadni členovia a štyria majú štatút pozorujúceho člena.

Záujem stať sa riadnym členom AROS na schôdzi prejavili spoločnosti Cargo Motion, s.r.o. a NZ Rail s.r.o. (ktorá je v súčasnosti pozorujúcim členom). V prípade splnenia požadovaných podmienok a súhlase Predsedníctva AROS, sa riadnymi členmi stanú od 1.1.2024.

Keďže orgány AROS po členskej schôdzi začali druhý rok činnosti svojho trojročného mandátu, najdôležitejšou udalosťou bolo schválenie rozpočtu a činnosti na ďalšie obdobie.

Keďže sa naša členská základňa utešene rozrastá, bude náš hlas nielen počuť viac, ale bude mať aj vyššiu váhu v snahe o podporu a zveľaďovanie ekologickej nákladnej železničnej dopravy.

Členská schôdza v Podbanskom 3.10.2023

Rokovanie v jednej z konferenčných sál Grand hotela Permon v Podbanskom

Členská schôdza v Podbanskom 3.10.2023

 

Pozvánka na Členskú schôdzu AROS

Vážené dámy a páni,

v zmysle článku 10, odst. 3) stanov AROS, zvolávam týmto členskú schôdzu AROS:

Miesto:              Grand hotel Permon, Podbanské 1486, Pribylina

Čas:                    03.10.2023 o 9.00 h

Program:          

 • Otvorenie členskej schôdze
 • Voľba predsedu členskej schôdze a zapisovateľa
 • Vyhodnotenie doterajšej činnosti a správa o čerpaní finančných prostriedkov AROS
 • Diskusia o rozpočte na rok 2024
 • Schvaľovanie rozpočtu a výšky členských príspevkov na rok 2024
 • Správa o výsledkoch rokovaní pracovných skupín AROS
 • Prijatie spoločnosti Cargo Motion s.r.o. za riadneho člena AROS
 • Návrhy činnosti na nasledujúce obdobie
 • Rôzne
 • Skončenie členskej schôdze

S pozdravom a úctou

Ing. Ján Biznár

Prezident AROS

 

Rail Cargo Carrier Slovakia, s.r.o. členom AROS

1. januára 2023 sa spoločnosť Rail Cargo Carrier Slovakia, s.r.o. po predchádzajúcom decembrovom súhlase Predsedníctva stala riadnym členom AROS. Takže už máme spolu 15 členov, pričom 11 z nich je riadnych.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a spoločnosti Rail Cargo Carrier Slovakia, s.r.o. prajeme veľa podnikateľských úspechov.

2022

Členská schôdza AROS

1.10.2022 sme mali Členskú schôdzu netradične vo vyhradenom vozni výročného vlaku 70 rokov Katedry železničnej dopravy Žilinskej univerzity. Počet členov asociácie ostáva rovnaký - 14, z toho sú desiati riadni členovia a štyria majú štatút pozorujúceho člena.

Schválili sme rozpočet a činnosť na ďalšie obdobie a najdôležitejšou udalosťou na Členskej schôdzi bola voľba Predsedníctva, prezidenta, 1. viceprezidenta, viceprezidenta a výkonného riaditeľa AROS na ďalšie 3 roky.

Predsedníctvo od 1.10.2022 tvoria spoločnosti LTE Logistik a Transport Slovakia, s.r.o., METRANS /Danubia/, a.s., Prvá Slovenská železničná, a.s., Retrack Slovakia s.r.o. a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.

Prezidentom AROS sa stala spoločnosť LTE Logistik a Transport Slovakia, s.r.o., ktorú zastupuje Ing. Ján Biznár, 1. viceprezidentom spoločnosť METRANS /Danubia/, a.s. a zástupca Ing. Matej Franc a viceprezidentom je spoločnosť Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. a zástupca Ing. Miroslav Hopta.

Výkonným riaditeľom ostáva Ing. Patrik Benka, doterajší výkonný riaditeľ.

Po roku bez rúšok a vo vlaku

 

Pozvánka na Členskú schôdzu AROS

Vážené dámy a páni,

v zmysle článku 10, odst. 3) zvolávam týmto členskú schôdzu AROS:

-             Miesto: vyhradený vozeň vo výročnom vlaku k 70. založeniu katedry železničnej dopravy Žilinskej univerzity,
               na trase Bratislava – Zvolen – Košice - Žilina

-             Čas:  01.10.2022 (pozor – sobota!) o 10.00 h. Vlak bude vypravený z Bratislavy hlavnej stanice už o 07.00 h.

-             Program:           

 • Otvorenie členskej schôdze
 • Voľba predsedu členskej schôdze a zapisovateľa
 • Vyhodnotenie doterajšej činnosti a správa o čerpaní finančných prostriedkov AROS
 • Diskusia o rozpočte na rok 2023
 • Schvaľovanie rozpočtu a výšky členských príspevkov na rok 2023
 • Správa o výsledkoch rokovaní pracovných skupín AROS
 • Voľba Predsedníctva AROS na ďalšie 3 roky
 • Voľba výkonného riaditeľa na ďalšie 3 roky
 • Návrhy činnosti na nasledujúce obdobie
 • Rôzne
 • Skončenie členskej schôdze


Vážené dámy a páni, keďže v programe schôdze je aj voľba Predsedníctva a výkonného riaditeľa, prosím venujte pozornosť pár pokynom:
 • Spoločnosť/železničný podnik (nie konkrétna osoba), ktorý chce kandidovať do Predsedníctva AROS, musí túto skutočnosť oznámiť prezidentovi AROS najneskôr do 15.09.2022. Kandidovať môžu riadni a zakladajúci členovia AROS.
 • Členská schôdza z prihlásených kandidátov zvolia 5 členov Predsedníctva – počet hlasov jednotlivých podnikov je podľa výkonov za predchádzajúci rok. Okrem piatich členov Predsedníctva budú zvolení aj ich náhradníci. 
 • Novo zvolení členovia Predsedníctva si následne zo svojho stredu zvolia prezidenta, 1. viceprezidenta a viceprezidenta. Opäť sa budú voliť podniky, nie osoby. Zvolené podniky určia svojho konkrétneho zástupcu do týchto funkcií.
 • Konkrétna osoba, ktoré chce kandidovať za výkonného riaditeľa, musí túto skutočnosť oznámiť prezidentovi AROS takisto najneskôr do 15.09.2022.
 • Novo zvolené Predsedníctvo na Členskej schôdzi bude voliť aj výkonného riaditeľa.

Pridávam aj odkaz na jazdu výročného vlaku:

https://vlak70kzd.uniza.sk/

S pozdravom a úctou

Ing. Ján Biznár

Prezident AROS

 

2021

Členská schôdza AROS

22.09.2021 sa podľa plánu konala v hoteli Holiday Inn Žilina výročná Členská schôdza nášho združenia. Za uplynulý rok sme sa rozrástli o dvoch riadnych a jedného pozorujúceho člena, takže na Členskej schôdzi sa mohli zúčastniť zástupcovia už 14 spoločností. Bol schválený rozpočet asociácie a činnosť na ďalšie obdobie.

Členská schôdza sa konala počas Horizontov železničnej dopravy 2020, ktoré boli pre pandémiu odložené z minulého roka a ktorých sme sa po skončení schôdze aktívne zúčastnili.

 

Zástupcovia spoločností združených v AROS (aj po roku stále v rúškach) 

Výkonný riaditeľ AROS Patrik Benka a prezident Ján Biznár

 

Pozvánka na Členskú schôdzu AROS

Vážené dámy a páni,

v zmysle článku 10, odst. 3) stanov AROS zvolávam týmto členskú schôdzu AROS:

 • Miesto:              Hotel Holiday Inn Žilina, Športová 2, 010 01 Žilina *)

 • Čas:                    22.09.2021 o 9.30 h
 • Program:           
 • Otvorenie členskej schôdze
 • Voľba predsedu členskej schôdze a zapisovateľa
 • Návrh na zmenu stanov AROS
 • Vyhodnotenie doterajšej činnosti a správa o čerpaní finančných prostriedkov AROS
 • Diskusia o rozpočte na rok 2022
 • Schvaľovanie rozpočtu a výšky členských príspevkov na rok 2022
 • Správa o výsledkoch rokovaní pracovných skupín AROS
 • Prijatie spoločností Rail Clinic s.r.o. a I. G. Rail, s. r. o. za pozorujúcich členov AROS – ak to do ČS stihnú
 • Návrhy činnosti na nasledujúce obdobie
 • Rôzne
 • Skončenie členskej schôdze

*) Členská schôdza sa uskutoční v širšom rámci konferencie Horizonty železničnej dopravy 2020, v rámci ktorej je večer o 19.00 h na programe slávnostná recepcia, počas ktorej bude príležitosť neformálne prerokovať aj neoficiálne témy. Informácie ohľadom účasti na konferencii Horizonty ako aj ohľadom prípadného ubytovania ste obdržali od výkonného riaditeľ AROS Patrika Benku v samostatnej e-mailovej správe.

S pozdravom a úctou

Ing. Ján Biznár

Prezident AROS

 

CER Slovakia a.s. členom AROS

Dňa 26.04.2021 Predsedníctvo AROS jednohlasne prijalo za nášho deviateho riadneho člena spoločnosť CER Slovakia a.s. s platnosťou členstva od 01.05.2021.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a CER Slovakia a.s. prajeme veľa podnikateľských úspechov.

 

AROS členom Asociácie priemyselných zväzov

Dňa 31.03.2021 sa po podpise prezidentov APZ a AROS Ing. Alexeja Beljajeva a Ing. Jána Biznára stala naša asociácia pristupujúcim členom Asociácie priemyselných zväzov. Zmluva o členstve bola uzatvorená na dobu 12 mesiacov.

APZ je vyššou zamestnávateľskou organizáciou, ktorej poslaním je definovanie, reprezentovanie a presadzovanie podnikateľských a zamestnávateľských záujmov svojich členov v dialógu s orgánmi verejnej moci s dôrazom na postavenie priemyselných spoločností, ako aj vytváranie optimálnych podmienok podnikateľského prostredia a podpora rozvoja výrobného priemyslu a dopravy na území Slovenskej republiky.

 

Pravidelné pracovné stretnutie AROS na MDV SR – Prioritizácia projektov železničnej infraštruktúry, projekty Plánu obnovy pre Európu, kompenzácie nákladov dopravcov v súvislosti s pandémiou COVID-19

Dňa 21.01.2021 sa uskutočnilo video rokovanie zástupcov AROS s asistentom štátneho tajomníka ministerstva Vincentom Nemčekom, generálnym riaditeľom sekcie železničnej dopravy a dráh MDV SR Ing. Jánom Farkašom, generálnou riaditeľkou sekcie riadenia projektov Ing. Ernou Dohnálikovou, riaditeľom odboru programovania a monitorovania programov sekcie riadenia projektov PhDr. Pavlom Bžánom, MA, riaditeľom inštitútu dopravnej politiky Ing. Martinom Darmom, PhD., riaditeľom odboru stratégie dopravy Ing. Petrom Hrapkom, a riaditeľom odboru železničnej dopravy Ing. Milanom Kubičkom, PhD. Z Ministerstva financií SR, Útvaru hodnoty za peniaze sa rokovania zúčastnil Ing. Rastislav Farkaš.

Ing. Farkaš z ÚHP nás informoval o návrhu metodiky prioritizácie projektov, pričom poradie dôležitosti projektov je ministerstvom financií navrhované od rekonštrukcie najhorších tratí, odstraňovania tzv. bottleneckov (úzkych miest spomaľujúcich dopravu), projektov TEN-T až po výstavbu nových tratí.

Zástupcovia MDV SR informovali o začlenení budúcich projektov železničnej dopravy v rámci Plánu obnovy Európy ako projektov Zelenej ekonomiky – udržateľná doprava, kde sa v rámci nákladnej dopravy pripravuje schéma štátnej pomoci na podporu intermodálnej dopravy. Finálnu verziu Plánu obnovy predstaví vláda SR Európskej komisii do konca apríla 2021. Ďalej sme boli informovaní o možnostiach čerpania podpory projektov z CEF a Operačných programov II a Slovensko.

MDV SR nás vyzvalo na aktívnu spoluprácu pri stanovení regulačného rámca spoplatňovania ŽI a spoluprácu pri identifikácii tzv. mini kritických projektov ŽI, ktorých realizácia má byť v rámci údržby ŽI prioritne riešená, čo samozrejme vítame a prisľúbili sme ministerstvu súčinnosť.

Na záver ešte jedna potešujúca správa pre dopravcov: Vláda SR súhlasí s kompenzáciou nákladov vo výške 100 % za nevyužitú pridelenú kapacitu ŽI a vo výške 10 % za reálne uhradenú využitú kapacitu ŽI, v oboch prípadoch od marca 2020 do konca roka 2020, s navrhovaným pokračovaním do konca júna 2021. Po kompletizácii podkladov ministerstvo materiál predloží na rokovanie vlády SR. O úhrade priamych nákladov dopravcov na hygienické opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 vláda SR zatiaľ nerokovala.

2020

Pravidelné pracovné stretnutie AROS na MDV SR – projekty Plánu obnovy pre Európu, náklady dopravcov na hygienické opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19

Dňa 04.11.2020 sa uskutočnilo video rokovanie zástupcov AROS s asistentom štátneho tajomníka ministerstva Vincentom Nemčekom, generálnym riaditeľom sekcie železničnej dopravy a dráh MDV SR Ing. Jánom Farkašom a riaditeľom odboru stratégie dopravy Ing. Petrom Hrapkom.

Ministerstvo nás informovalo, že spolu s Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR do konca roka 2021 stanoví metodiku na určovanie investičných projektov Plánu obnovy pre Európu. Zoznam prioritných projektov by mal byť následne finalizovaný v 1., resp. 2. kvartáli r. 2021. AROS sa na výbere projektov bude spolupodieľať.

O možnosti odpustenia poplatkov za objednanú a nevyužitú kapacitu železničnej infraštruktúry, príp. iných úľav v súvislosti s pandémiou COVID-19 v období 01.03. - 31.10.2020 bude MDV SR v blízkej dobe rokovať s MF SR. Ďalej nás ministerstvo informovalo o možnosti preplatenia priamych nákladov na hygienické opatrenia, ktoré jednotlivé železničné podniky združené v AROS vynaložili na svojich zamestnancov a vnútorné a vonkajšie priestory na ochranu pred pandémiou COVID-19 takisto za obdobie marec - október 2020. Požadované podklady AROS ministerstvu predloží v dohodnutom termíne.

 

Členská schôdza AROS

V sídle spoločnosti METRANS /Danubia/ sa 06.10.2020 uskutočnila členská schôdza AROS. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia všetkých ôsmich členov asociácie. 

Na rokovaní bol schválený rozpočet na rok 2021 a odsúhlasila sa zmena stanov tak, aby sa členovia asociácie mohli zúčastňovať zasadnutí orgánov aj formou videokonferencie. Zároveň boli za pozorujúcich členov AROS prijaté naše partnerské organizácie Sdružení železničných dopravců České republiky (ŽESNAD CZ), Združenie vlastníkov a prevádzkovateľov súkromných koľajových vozidiel (ZVKV) a Katedra železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline (KŽD). Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu s nimi pri riešení problémov a výziev v segmente nákladnej železničnej dopravy.

Členská schôdza AROS 06.10.2020

Členská schôdza AROS 06.10.2020 v sídle spoločnosti METRANS /Danubia/ v Dunajskej Strede

 

ZSSK CARGO členom AROS

Jednohlasným vyjadrením Predsedníctva AROS sa 25.08.2020 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia. a.s. stala ôsmym riadnym členom AROS.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a ZSSK CARGO prajeme veľa podnikateľských úspechov.

 

Pravidelné pracovné stretnutie AROS na MDV SR – zavádzanie mobilných jednotiek ETCS, projekty Plánu obnovy pre Európu

Dňa 20.08.2020 sa uskutočnilo na pôde MDV SR stretnutie zástupcov AROS s asistentom štátneho tajomníka ministerstva Vincentom Nemčekom, generálnym riaditeľom sekcie železničnej dopravy a dráh MDV SR Ing. Jánom Farkašom a riaditeľom odboru programovania a monitorovania programov sekcie riadenia projektov PhDr. Pavlom Bžánom, MA. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia generálneho riaditeľstva ŽSR na čele s riaditeľom odboru investorského Ing. Štefanom Sedláčkom.

Na stretnutí sme ministerstvu predložili prezentáciu AROS o projekte podpory vybavenia HKV mobilnými jednotkami ETCS, ktorými by mali byť naše HKV vybavené v časovom horizonte do roku 2025.

Ministerstvo nás informovalo o možnostiach financovania nákladnej železničnej dopravy z nového pripravovaného Operačného programu Slovensko a taktiež z grantov programu CEF (Nástroj na prepájanie Európy), na ktoré vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí Európska komisia prostredníctvom agentúry INEA.

Na záver pracovného stretnutia sme sa s ministerstvom dohodli, že AROS pošle ministerstvu návrh prioritných strategických investičných akcií, ktoré by mohli byť realizované v rámci Plánu obnovy pre Európu.
 

Pravidelné pracovné stretnutie AROS na MDV SR – informovanie o opatreniach v súvislosti s pandémiou COVID-19, projekty na podporu rozvoja sektora železničnej dopravy

Dňa 24.07.2020 sa uskutočnilo na pôde MDV SR stretnutie zástupcov AROS s asistentom štátneho tajomníka ministerstva Vincentom Nemčekom a generálnym riaditeľom sekcie železničnej dopravy a dráh MDV SR Ing. Jánom Farkašom.

Na stretnutí sme boli informovaní, že ministerstvo nedokáže zaručiť splnenie nami požadovaných opatrení pre železničných nákladných dopravcov v takom rozsahu ako sme ich predložili na predchádzajúcom stretnutí. Z tohto dôvodu sme oficiálne požiadali generálneho riaditeľa ŽSR Ing. Miloslava Havrilu o ústretový krok k vyrovnaniu sa s následkami pandémie - zrušenie, prípadne minimalizáciu poplatkov účtovaných za objednanie a pridelenie kapacity infraštruktúry U1, ktorá nebola reálne využitá v mesiacoch apríl - jún 2020.  Ďalej sme generálneho riaditeľa ŽSR požiadali o odpustenie rozdielu zaplatených znížených úhrad za použitie železničnej infraštruktúry takisto za mesiace apríl - jún 2020, keďže ŽSR vyhlásili nové znížené úhrady s účinnosťou od 01.08.2020 a tieto sa na mesiace najviac ovplyvnené pandémiou nevzťahujú.

Po dohode s MDV SR predložíme na budúcom stretnutí prezentáciu k projektu vybavenia HKV členov AROS mobilnými jednotkami ETCS, pretože sa ešte ukazuje možnosť čerpať na projekt dotáciu z Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra (OPII) na roky 2014 - 2020.

Zástupcovia ministerstva nás ďalej informovali o chystaných zmenách v zákone o dráhach, týkajúcich sa spoplatňovania železničnej infraštruktúry, o zmenách vo financovaní manažéra infraštruktúry a o analýze, ktorú ministerstvo pripravuje v súvislosti s možnosťou vzniku štátneho fondu na rozvoj železničnej infraštruktúry.

Vzhľadom na to, že MDV SR bude do konca tohto roka vyberať investičné projekty na podporu železničného sektora, ktorých začatie realizácie sa predpokladá v roku 2021, AROS požiadala ministerstvo o účasť na výbere týchto projektov.

 

Žiadosť ZSSK CARGO o prijatie za člena AROS

Dňa 01.07.2020 nás Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. po dohode na podmienkach oficiálne požiadala o prijatie za riadneho člena AROS. Všetky potrebné dokumenty v zmysle článku 5. stanov AROS budú v priebehu júla 2020 dodatočne predložené. Po ich doručení predsedníctvo asociácie rozhodne o prijatí ZSSK CARGO za riadneho člena a o rozhodnutí bude ZSSK CARGO písomne informovať do 30 kalendárnych dní od prerokovania.

Tešíme sa na spoluprácu a veľa nových spoločných projektov.

 

Nadviazanie spolupráce s Komisiou pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch v rámci Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti

Po ponuke spolupráce AROS s Komisiou pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch zriadenej v rámci Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti nám dňa 29.06.2020 tajomníčka výboru JUDr. Eva Kičinová oznámila, že poslanci výboru vítajú, ak budeme zastupovať záujmy našich členov v Komisii pre dopravu a výstavbu na pôde Národnej rady SR.

Predseda komisie, poslanec NR SR PaedDr. Peter Vons zatiaľ neurčil termín prvého zasadnutia, členov AROS budeme včas o ňom informovať.

 

Prihláška AROS za člena Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Dňa 04.06.2020 nám Bratislavská regionálna komora SOPK oznámila, že prijala prihlášku AROS za člena SOPK.  Po uhradení členského príspevku 300 € dňa 15.06.2020 nám následne bude listom predsedu SOPK p. Petra Mihóka oznámené, že náš subjekt bol prijatý za riadneho člena Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Oficiálne osvedčenie o členstve v SOPK nám bude vystavené po potvrdení nášho členstva Predstavenstvom SOPK a odovzdané na osobnom stretnutí, o ktorom budeme členov AROS čoskoro informovať.

 

Zmena výkonného riaditeľa AROS

Dňa 01.06.2020 prišlo k zmene na mieste výkonného riaditeľa AROS. Doterajšieho riaditeľa Mgr. Ivana Soviča, ktorý túto funkciu zastával od 01.01.2020, vymenil Ing. Patrik Benka. 

Mgr. Ivan Sovič k uvedenému dátumu nastúpil na miesto riaditeľa Oblastného riaditeľstva Trnava Železníc Slovenskej republiky. V novom zamestnaní mu prajeme veľa pracovných a osobných úspechov. Ing. Patrik Benka prišiel do AROS po 10 ročnom pôsobení na odbore dopravy Generálneho riaditeľstva Železníc Slovenskej republiky. Jemu takisto na novom mieste prajeme veľa pracovných a osobných úspechov.

 

Výkonný riaditeľ AROS Patrik Benka

 

Zmena názvu Carbo Rail, s.r.o. na Retrack Slovakia s.r.o. 

S účinnosťou od 29.05.2020 na základe schválenia spoločníkov sa názov spoločnosti Carbo Rail, s.r.o. zmenil na Retrack Slovakia s.r.o. Dôvodom tejto zmeny je účasť nového spoločníka, spoločnosti VTG Rail Logistics GmbH.

Upozorňujeme, že sídlo spoločnosti, poštová adresa, identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo (IČ DPH) a číslo účtu zostávajú nezmenené.

 

Pravidelné pracovné stretnutie AROS na MDV SR prerokovanie návrhov AROS na prioritné investičné projekty rozvoja železničnej infraštruktúry SR z pohľadu potrieb železničných nákladných dopravcov

Dňa 28.05.2020 sa na MDV SR uskutočnilo pravidelné pracovné stretnutie zástupcov AROS so štátnym tajomníkom MDV SR Ing. Jaroslavom Kmeťom, generálnym riaditeľom sekcie železničnej dopravy a dráh Ing. Jánom Farkašom, generálnym riaditeľom ŽSR Ing. Miloslavom Havrilom a zástupcami odborných zložiek ŽSR.

Na stretnutí boli prerokované návrhy AROS na prioritné investičné projekty rozvoja železničnej infraštruktúry SR z pohľadu potrieb železničných nákladných dopravcov. Návrhy AROS na prioritné investičné projekty rozvoja železničnej infraštruktúry SR z pohľadu potrieb železničných nákladných dopravcov zúčastneným odprezentoval výkonný riaditeľ AROS Mgr. Ivan Sovič.

Zjednotenie podmienok pre nákladných dopravcov a zavedenie opatrení na podporu nákladnej železničnej dopravy v období pandémie COVID - 19 na území SR

Dňa 01.04.2020 odoslala Asociácia nákladných dopravcov Slovenska (AROS – Association of Railways Operators of Slovakia) ministrovi dopravy SR Ing. Andrejovi Doležalovi list v ktorom ho v mene členov asociácie upozorňuje na potrebu zjednotenia podmienok pre nákladných dopravcov a zavedenie opatrení na podporu nákladnej železničnej dopravy v období pandémie COVID - 19 na území SR.

AROS upozorňuje, že prebiehajúca pandémia spôsobená COVID-19, ako aj na jej elimináciu prijímané opatrenia vlád jednotlivých štátov, negatívne vplývajú na fungovanie ekonomiky. Prebiehajúci prepad momentálnej výkonnosti ekonomiky priamo súvisí aj z následným prepadom objemov prepravy v nákladnej doprave.

AROS požiadal ministra dopravy, aby na MDV SR pri riešení dôsledkov ekonomického poklesu a s ním súvisiacim znížením objemov prepravy v nákladnej doprave riešili tento problém komplexne a posudzovali okrem cestnej nákladnej dopravy aj ostatné módy dopravy, teda aj železničnú nákladnú dopravu.

Upozornili sme, že kríza súvisiaca s COVID - 19 zasiahla železničnú nákladnú dopravu aj na Slovensku veľmi citeľne a preto je potrebné zo strany štátu zodpovedne pristúpiť k jej podpore a neumožniť podporu jedného segmentu nákladnej dopravy pred ostatnými. AROS požiadal, aby boli v rámci boja s poklesom ekonomiky, v rezorte dopravy prijímané iba také opatrenia na podporu nákladnej dopravy, ktoré budú vytvárať rovnocenné podmienky na dopravnom trhu pre všetky druhy nákladnej dopravy a neprichádzalo k deformácií trhu zvýhodňovaním jedného druhu nákladnej dopravy pred inými.

Podobne sme na problematiku jednostranne prijímaných krokov zvýhodňujúcich jeden mód nákladnej dopravy pred ostatnými, ako reakciu na riešenie situácie zo strany MDV SR počas štrajku autodopravcov zo začiatku tohto roku, už v minulosti upozorňovali MDV SR vo svojom liste zo dňa 17.02.2020. Niektoré vtedy prijaté opatrenia totiž systémovo zvýšili znevýhodnenie železničnej nákladnej dopravy oproti cestnej nákladnej doprave a boli zároveň aj v priamom rozpore s prijatými zásadami štátnej dopravnej politiky.

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu spôsobenú vírusovým ochorením COVID - 19 a s tým súvisiacich mimoriadností v nákladnej železničnej doprave sme v mene členov Asociácie železničných dopravcov Slovenska požiadali o posúdenie našich nasledujúcich návrhov opatrení pre železničných nákladných dopravcov:

 • zrušenie úhrad za prístup a použitie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení, prípadne odklad platieb o 180 dní,
 • predĺženie splatnosti faktúr za trakčnú elektrickú energiu a palivo o 180 dní,
 • zníženie  všetkých sadzieb za dodávku a distribúciu  elektrickej trakčnej energie o 30%,
 • pri redukcií investícií do železničnej infraštruktúry, ktorú bezprostredne po ukončení prebiehajúcej krízovej situácie predpokladáme, navrhujeme zachovať investície kľúčové pre rozvoj železničnej nákladnej dopravy, aby mohlo prísť aj týmto spôsobom k uspokojovaniu potrieb priemyslu a k podpore jeho rozvoja.

Vyššie uvedené opatrenia sme navrhli prijať pokiaľ možno čo najskôr a ponechať ich v platnosti až do odvolania do ukončenia krízy spôsobenej pandémiou COVID -19.

Podľa AROS prijatie týchto navrhovaných opatrení, v súčinnosti s už prijatými opatreniami orgánov štátnej správy a ostatných kompetentných zložiek, ktoré požadovala naša asociácia, ako napr. vydanie výnimiek z režimových opatrení z karantény pre zamestnancov všetkých profesií zabezpečujúcich reálnu medzinárodnú železničnú dopravu vlakov, opatrenia prijaté v oblasti odbornej a zdravotnej spôsobilosti a pod., významným spôsobom podporí stabilizáciu činnosti nákladných železničných dopravcov, s cieľom zachovať potrebné tranzitné výkony a tým aj, v nadväznosti na cestnú nákladnú dopravu, zabezpečiť plynulosť zásobovania obyvateľstva a priemyslu SR potravinami a ostatným materiálom v období prebiehajúcej pandémie COVID -19.

Zároveň sme ministrovi dopravy odporučili zvážiť prijatie vyššie uvedených navrhovaných opatrení asociácie AROS na podporu nákladnej železničnej dopravy na Slovensku v období pandémie COVID – 19 aj pre ostatných nákladných železničných dopravcov, ktorí nie sú členmi Asociácie železničných dopravcov Slovenska a nemáme kompetenciu sa vyjadrovať v ich mene.

 

Pracovné stretnutie AROS na MDV SR – prerokovanie návrhov AROS na zavedenie opatrení na podporu nákladnej železničnej dopravy v období pandémie COVID - 19 na území SR

Dňa 28.04.2020 sa na základe iniciatívy AROS na MDV SR uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov AROS so štátnym tajomníkom MDV SR Ing. Jaroslavom Kmeťom, generálnym riaditeľom sekcie železničnej dopravy a dráh Ing. Jánom Farkašom, generálnym riaditeľom ŽSR Ing. Miloslavom Havrilom a námestníkom GR ŽSR pre ekonomiku Ing. Viliamom Markócsym.

Na stretnutí bol prerokovaný rozpracovaný súhrn návrhov AROS na udržanie a stabilizáciu výkonov železničnej nákladnej dopravy na sieti ŽSR počas aktuálnej mimoriadnej situácie spôsobenej vírusovým ochorením COVID - 19 a s tým súvisiacimi mimoriadnosťami v nákladnej železničnej doprave.

Podľa nášho názoru prijatie navrhovaných opatrení AROS počas prebiehajúcej pandémie COVID-19, v súčinnosti s ostatnými už prijatými opatreniami orgánov štátnej správy, napomôže k udržaniu a stabilizácii výkonov na sieti ŽSR, k udržaniu tranzitnej pozície ŽSR oproti okoliu, ako aj podpore konkurencieschopnosti železničnej nákladnej dopravy voči cestnej nákladnej doprave. Obdobné opatrenia na ochranu a podporu nákladnej železničnej dopravy prijímajú aj ostatné okolité štáty.

Opatrenia na podporu železničnej nákladnej dopravy navrhol AROS prijať pokiaľ možno čo najskôr a ponechať ich v platnosti do odvolania až do ukončenia krízy spôsobenej pandémiou COVID -19.

AROS zároveň odporučil zástupcom MDV SR prijať navrhované opatrenia asociácie AROS na podporu nákladnej železničnej dopravy na Slovensku v období pandémie COVID – 19 na nediskriminačnom základe aj pre ostatných nákladných železničných dopravcov, ktorí nie sú členmi Asociácie železničných dopravcov Slovenska a AROS nemá kompetenciu sa vyjadrovať v ich mene.

Zástupcovia zúčastnených strán sa na pracovnom stretnutí zároveň dohodli na ďalšej úzkej vzájomnej spolupráci v oblasti železničnej dopravy a prevádzky ako aj v oblasti potrieb a rozvoja železnice. Zároveň sa dohodli aj na pravidelných mesačných stretnutiach na ktorých sa budú prerokovávať problémy a požiadavky železničných nákladných dopravcov ako aj ostatné otázky železničnej prevádzky.

 

Spoločné pracovné zasadnutie pracovných skupín AROS Legislatíva a stratégia a Prevádzka a zriadenie novej pracovnej skupiny Školstvo a odborná spôsobilosť

Dňa 10.03.2020 sa uskutočnilo spoločné pracovné zasadnutie pracovných skupín AROS Legislatíva a stratégia a pracovnej skupiny Prevádzka v sídle spoločnosti METRANS /Danubia/ v Dunajskej Strede. Program rokovania bol okrem bežnej agendy ktorou sa zaoberajú tieto pracovné skupiny rozšírený aj o návrh na zriadenie novej pracovnej skupiny Školstvo a odborná spôsobilosť ako aj nominácia zástupcov členov AROS do novej PS.

Návrh bol zúčastnenými jednohlasne prijatý a do novej PS boli nominovaní nasledujúci členovia:

 • Vedúci PS
  • Milan Vacho, Railtrans International, a.s.
 • Členovia:
  •  Michal Lovíšek - LTE Logistik a Transport Slovakia, s.r.o.
  •  Peter Mlynček - CARBO RAIL, s.r.o.
  •  Dušan Kecskés - METRANS /Danubia/, a.s.
  •  Rozália Carrerová - LOKORAIL, a.s.
  •  Dušan Mikuláš - Prvá Slovenská železničná, a.s.

Spoločné pracovné zasadnutie pracovných skupín AROS Legislatíva a stratégia a pracovnej skupiny Prevádzka v sídle spoločnosti METRANS /Danubia/ v Dunajskej Strede

 

Spolupráca medzi AROS a ŽSR sa úspešne prehlbuje

Dňa 10.03.2020 sa uskutočnilo v Bratislave pracovné stretnutie vedenia Asociácie železničných dopravcov Slovenska (AROS – Association of Railways Operators of Slovakia) s riaditeľom ÚIVP ŽSR Ing. Petrom Blahom, PhD. Asociáciu AROS na pracovnom stretnutí zastupovali prezident AROS Ing. Ján Biznár, výkonný riaditeľ AROS Mgr. Ivan Sovič a vedúci pracovnej skupiny AROS Školstvo a odborná spôsobilosť Milan Vacho. Stretnutie sa uskutočnilo na základe vzájomnej dohody o spolupráci medzi asociáciou AROS a ŽSR, ktorá sa dohodla na stretnutí vedenia asociácie s generálnym riaditeľom ŽST Ing. Igorom Polákom v mesiaci február tohto roku na pôde GR ŽSR.

Na pracovnom stretnutí boli predstavené aktivity asociácie v oblasti vzdelávania a školenia so zameraním na plnenie potrieb nákladnej železničnej dopravy a bola dohodnutá vzájomná úzka spolupráca v tejto oblasti medzi AROS a ÚIVP.

Zástupcovia ÚIVP budú na riešenie spoločných tém a problematík prizývaní do pracovnej skupiny AROS Školstvo a odborná spôsobilosť, príp. ak to bude potrebné aj do ostatných pracovných skupín asociácie.

Na stretnutí boli predstavené zo strany asociácie aj prvé okruhy tém na spoločné budúce prerokovanie ako napríklad  problematika duálneho vzdelávania a spolupráca so vzdelávacími inštitúciami, spolupráca pri príprave návrhu na novú odbornú skúšku Dispečer dopravcu,  prerokovanie zmeny obsahu OS 24 B tak, aby nebolo potrebné školiť vodičov HDV samostatne na jednotlivé systémy ale, aby prišlo k zjednoteniu odbornej skúšky do jedného univerzálneho oprávnenia pre držiteľa platnej OS a pod.

V ďalšom bola dohodnutá aj participácia pri zjednocovaní obsahu a formy predpisov a predpisových ustanovení nákladných dopravcov členov asociácie,  ku ktorému AROS okrem ÚIVP  prizve v prípade potreby aj ostatné kompetentné zložky ŽSR.

Stretnutie AROS s vedením ÚIVP ŽSR (zľava Milan Vacho - AROS, Peter Blaho - ŽSR, Ivan Sovič - AROS, Ján Biznár - AROS)

 

Členská schôdza AROS

V sídle spoločnosti RTI sa uskutočnila dňa 20.02.2020 členská schôdza asociácie AROS. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia partnerského združenia ŽESNAD s ČR. Na rokovaní bola vyhodnotená doterajšia činnosť asociácie a prijaté úlohy na najbližšie obdobie.

Na spoločnom rokovaní sa zúčastnení členovia AROS a zástupcovia združenia ŽESNAD dohodli na vzájomnej cezhraničnej spolupráci a podpore spoločných cieľov a obhajobe svojich stanovísk a to aj na medzinárodnej úrovni. Dohodli sa zároveň aj na vzájomnej koordinácií aktivít a tvorbe spoločných stanovísk pri spoločných cieľoch v tejto oblasti. Zástupcovia sa ďalej s rovnakým cieľom dohodli aj na potrebe nadviazania možnej postupnej spolupráce aj s partnerskými združeniami v okolitých štátoch.

Členská schôdza AROS za účasti zástupcov partnerského združenia ŽESNAD z ČR

 

Nadviazanie spolupráce so ZVKV - Združením vlastníkov a prevádzkovateľov súkromných koľajových vozidiel

V sídle ZVKV v Bratislave prebehlo dňa 20.02.2020 prvé stretnutie asociácie AROS so združením ZVKV. Za AROS sa stretnutia zúčastnil prezident Ing. Ján Biznár a výkonný riaditeľ Mgr. Ivan Sovič. Združenie ZVKV reprezentovala jeho prezidentka Ing. Katarína Magdechová, Ph.D.

Obidve združenia si vymenili informácie o svojej činnosti a dohodli sa na vzájomnej spolupráci.

 

Znevýhodňovanie nákladnej železničnej dopravy zo strany MDV SR realizovaním jednostranných opatrení na podporu cestnej nákladnej dopravy

Dňa 17.02.2020 odoslala Asociácia nákladných dopravcov Slovenska (AROS – Association of Railways Operators of Slovakia) ministrovi dopravy SR Paedr. Arpádovi Érsekovi list v ktorom ho v mene členov asociácie upozorňuje na znevýhodňovanie nákladnej železničnej dopravy zo strany MDaV SR realizovaním jednostranných opatrení na podporu cestnej nákladnej dopravy.

AROS združuje spoločnosti pôsobiace v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej nákladnej dopravy na území Slovenskej republiky. AROS je apolitické neziskové profesijné združenie spoločností pôsobiacich v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej nákladnej dopravy na území Slovenskej republiky, reprezentuje svojich členov a zastupuje záujmy prevádzkovateľov nákladnej železničnej dopravy. Hlavným účelom asociácie je koordinácia, ochrana a presadzovanie spoločných záujmov jej členov, ako aj podpora rozvoja a prosperity nákladnej železničnej dopravy na Slovensku.

AROS upozorňuje, že v poslednom období boli zverejnené rôzne informácie súvisiace so štrajkom slovenských dopravcov realizujúcich cestnú nákladnú dopravu, ich požiadavky ako aj prijaté opatrenia zo strany MDV SR na ich vyriešenie.

AROS vývoj v tejto oblasti pozorne sleduje a upozorňuje na niektoré skutočnosti, ktoré vznikli ako následok prijatých opatrení na riešenie požiadaviek slovenských nákladných autodopravcov.

Požiadavky slovenských autodopravcov súvisiace s použitím vybraného cestného mýta, či v znevýhodnenom postavení slovenských autodopravcov voči konkurencii z iných krajín a pod., AROS chápe a plne podporuje.

Nesúhlasí však úplne so spôsobom, akým MDV SR k riešeniu uspokojenia požiadaviek cestných nákladných autodopravcov v niektorých častiach tejto problematiky pristupuje. Aktuálne niektoré navrhované opatrenia totiž systémovo znevýhodňujú železničnú nákladnú dopravu ešte viac, než tomu bolo doteraz.

V zmysle Strategického plánu rozvoja dopravy SR do roku 2030 vydaného MDV SR v roku 2016 by 30 % cestnej prepravy nákladu nad 300 km malo byť do roku 2030 prevedených na iné druhy dopravy, ako napr. na železničnú či vodnú dopravu, a do roku 2050 by to malo byť viac než 50 %.  Z tohto dôvodu je potrebné pripravovať také podmienky, aby mohol byť tento očakávaný nárast železničných nákladných prepráv v budúcnosti uspokojený.

Zo strany MDaV SR však ale v poslednom čase neprichádzajú opatrenia ktoré by napomáhali plnenie vyššie uvedeného cieľa štátnej dopravnej politiky ale skôr protichodné opatrenia a aktivity ako napríklad:

 • udelenie daňovej úľavy pre cestnú nákladnú dopravu vo výške cca 30 mil. €, bez adekvátnych prijatých opatrení slúžiacich na podporu železničnej nákladnej dopravy a zvýšeniu jej konkurencieschopnosti na dopravnom trhu,
 • zníženie finančnej čiastky pre manažéra železničnej infraštruktúry na rok 2020 slúžiacej pre železničných nákladných dopravcov na znížené úhrady z maximálnych úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam uvedených v Opatrení č. 2/2018 Dopravného úradu zo dňa 07.09.2018 o cca 4 mil. € oproti predchádzajúcemu roku,
 • nedostatočný objem pridelených finančných prostriedkov pre manažéra železničnej infraštruktúry na pokrytie prevádzkovej údržby a opráv infraštruktúry a pod.,
 • nedostatočná podpora rozvoja železničnej infraštruktúry a z toho vyplývajúce zníženie možného dopytu po nákladnej doprave, ktorý je v súčasnosti znižovaný aj skutočnosťou, že v dôsledku uspokojovania potrieb rozvoja osobnej železničnej dopravy prichádza k vytlačeniu trás pre nákladné vlaky do neatraktívnych polôh a zároveň aj k následnému zhoršovaniu kvality ich vozby a pod. 

Tieto kroky MDV SR považuje AROS za jednostranne zvýhodňujúce cestnú nákladnú dopravu oproti železničnej nákladnej doprave, ktoré sú zároveň aj v priamom rozpore s prijatými zásadami štátnej dopravnej politiky.

Z tohto dôvodu AROS žiada ministra dopravy o prehodnotenie a doplnenie balíka aktuálne prijatých krokov slúžiacich v prospech podpory cestnej nákladnej dopravy tak, aby prišlo k prijatiu adekvátnych opatrení slúžiacich aj na podporu železničnej nákladnej dopravy.

AROS v žiadnom prípade nežiada o zrušenie opatrení prijatých na podporu cestnej nákladnej dopravy ale žiada o dodatočné prijatie ďalších systémových opatrení na podporu konkurencieschopnosti železničnej nákladnej dopravy a to v súlade s cieľmi štátnej dopravnej politiky.

AROS ponúka ministrovi dopravy spoluprácu a vyjadruje nádej, že budú prijaté také opatrenia ktoré budú zodpovedať potrebám rozvoja nákladnej dopravy, na ktorú sa často zabúda, napriek tomu, že má v živote našej spoločnosti a ekonomiky SR, okrem iného aj ako najekologickejšia forma prepravy tovarov, svoje nezastupiteľné miesto.

 

Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – Kúty št. hr. SR/ČR, úsek Malacky (mimo) – Kúty

Na Generálnom riaditeľstve ŽSR prerokovali dňa 13.02.2020 zástupcovia AROS s Odborom stratégie a medzinárodných vzťahov GR ŽSR (O210 GR ŽSR) pripomienky asociácie k spracovávanej projektovej dokumentácií pre stavbu ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – Kúty št. hr. SR/ČR, úsek Malacky (mimo) – Kúty.

Za O210 GR ŽSR  sa rokovania zúčastnil riaditeľ O210 GR ŽSR Ing. Miroslav Garaj a za AROS prvý viceprezident Ing. Matej Franc a výkonný riaditeľ Mgr. Ivan Sovič. Boli prerokované konkrétne pripomienky zohľadňujúce súčasne a aj budúce potreby nákladnej dopravy a bola dohodnutá ďalšia úzka spolupráca medzi AROS a O210 GR ŽSR.

Stretnutie AROS s Odborom stratégie a medzinárodných vzťahov GR ŽSR (zľava Ivan Sovič - AROS, Miroslav Garaj - ŽSR, Matej Franc - AROS)

 

Rokovanie pracovných skupín železničného nákladného koridoru RFC 7

Dňa 13.02.2020 sa uskutočnilo na Generálnom riaditeľstve ŽSR v Bratislave rokovanie pracovných skupín Task Force Štúrovo – Szob a Komárno – Komárom železničného nákladného koridoru RFC Orient/East-Med, ktorého sa samozrejme zúčastnil aj AROS. Stretnutie si kládlo za cieľ riešiť otázku znižovania času pobytu vlakov v PPS a prispieť k bezproblémovej odovzdávke v dotknutých PPS.

AROS vysvetlil stanovisko svojich členov k riešenej problematike, zhodnotil naše skúsenosti a poznatky v tejto oblasti a navrhol okrem iného na zabezpečenie operatívneho riešenia vznikajúcich problémov v dotknutých PPS, aby manažéri infraštruktúry oboch strán zriadili v nepretržitom režime samostatného zamestnanca na koordináciu činností a organizáciu práce v tejto oblasti v týchto PPS, ako aj na komunikáciu s dispečerským aparátom dopravcov a manažérov infraštruktúry pri operatívnom riešení vznikajúcich problémov a organizácií súčinnosti. 

 

Pracovné stretnutie AROS s vedením GR ŽSR

Dňa 30.01.2020 sa uskutočnilo na Generálnom riaditeľstve ŽSR v Bratislave pracovné stretnutie vedenia Asociácie železničných dopravcov Slovenska (AROS – Association of Railways Operators of Slovakia) s generálnym riaditeľom ŽSR Ing. Igorom Polákom. AROS na pracovnom stretnutí zastupovali prezident AROS Ing. Ján Biznár a výkonný riaditeľ AROS Mgr. Ivan Sovič.

Na pracovnom stretnutí zástupcovia asociácie informovali vedenie ŽSR o činnosti asociácie a predstavili ciele, zámery a úlohy AROS. Vedenie ŽSR privítalo aktivity asociácie a bola dohodnutá úzka spolupráca medzi ŽSR a AROS na spoločných témach a problémoch, zároveň bolo dohodnuté uskutočňovanie pravidelných  pracovných stretnutí vedenia AROS s vedením ŽSR, ktoré sa budú uskutočňovať minimálne raz štvrťročne. AROS a ŽSR sa budú podľa potreby na riešenie spoločných tém a problematík prizývať aj k spolupráci do existujúcich výborov, komisií, pripomienkovaní a pod.

Po stretnutí s generálnym riaditeľom ŽSR sa zástupcovia AROS na pôde GR ŽSR stretli aj s námestníkom GR pre prevádzku Ing. Miloslavom Havrilom, kde prerokovali detaily ďalšej spolupráce v oblasti prevádzky a navrhli témy k riešeniu na najbližšom stretnutí. Po dohode sa budú pracovné stretnutia medzi AROS a námestníkom GR pre prevádzku uskutočňovať minimálne raz štvrťročne.

Stretnutie AROS s generálnym riaditeľom ŽSR (zľava Ján Biznár - AROS, Igor Polák - ŽSR, Ivan Sovič - AROS)

Stretnutie AROS s námestníkom GR ŽSR pre prevádzku (zľava Ján Biznár - AROS, Miloslav Havrila - ŽSR, Ivan Sovič - AROS)

 

Projekt TRANS TRITIA

Dňa 27.01.2020 nadviazalo vedenie AROS na pôde Žilinskej Univerzity v Žiline  spoluprácu so Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

AROS na stretnutí zastupovali prezident Ing. Ján Biznár a výkonný riaditeľ Mgr. Ivan Sovič, Žilinskú Univerzitu reprezentoval prodekan pre vedu a výskum prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

Expert pre dopravné stavby Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Ing. Radovan Komínek predstavil zástupcom vedenia AROS a Žilinskej Univerzity projekt TRANS TRITIA.

Projekt TRANS TRITIA sa zaoberá stavom nákladnej dopravy v regióne TRITIA k roku 2030 k stavu, kedy budú naplnené ustanovenia tzv. Bielej knihy EÚ o prevode dopravy tovarov z cestnej dopravy na iné druhy dopravy. Región TRITIA je spoločné zoskupenie Moravskosliezskeho kraja z ČR, Žilinského kraja zo SR, Opolského a Sliezskeho vojvodstva z Poľska. Projekt je realizovaný subjektami zo všetkých zúčastnených štátov.

Po vzájomnej dohode zúčastnených bude AROS na projekte spolupracovať ako konzultant vo vybraných témach a kapitolách ako aj navrhovať nové témy na riešenie a rozpracovania.

Stretnutie na Žilinskej univerzite (zľava Ján Biznár - AROS, Radovan Komínek - Sdružení pro rozvoj MSK, Ivan Sovič - AROS, Jozef Gašparík - ŽU)

 

Pracovné stretnutie na Dopravnom úrade

Dňa 23.01.2020 sa uskutočnilo na Dopravnom úrade v Bratislave pracovné stretnutie vedenia Asociácie železničných dopravcov Slovenska s predsedom Dopravného úradu Pavlom Hudákom, MSc. AROS na pracovnom stretnutí zastupovali prezident AROS Ing. Ján Biznár a výkonný riaditeľ AROS Mgr. Ivan Sovič. Na pracovnom stretnutí zástupcovia asociácie informovali vedenie Dopravného úradu o činnosti asociácie a predstavili ciele, zámery a úlohy AROS. Vedenie  Dopravného úradu privítalo aktivity vykonávané našou asociáciou a pri vzájomnej diskusii prišlo na mieste k prerokovaniu aj prvých spoločných tém na budúcu spoluprácu. Dopravný úrad prejavil okrem iného záujem o úzku spoluprácu aj v témach certifikácie a kontroly pracovného času rušňovodičov a v téme meračov spotreby trakčnej energie.

Na stretnutí sa okrem rámca možnej spolupráce dohodli aj pravidelné  pracovné stretnutia vedenia AROS s vedením Dopravného úradu, ktoré sa budú uskutočňovať minimálne raz štvrťročne. Veríme, že atmosféra spolupráce s ktorou sme sa stretli na Dopravnom úrade napomôže k rýchlemu a efektívnemu plneniu našich spoločných cieľov.

Stretnutie AROS s vedením Dopravného úradu (zľava Ján Biznár - AROS, Pavol Hudák - DÚ, Ivan Sovič - AROS, Marcel Haydu - DÚ)

 

2019

Spoločnosti železničných nákladných dopravcov pôsobiace na území Slovenskej republiky nemali možnosť presadzovať vlastné spoločné záujmy a potreby na dopravnom trhu v SR. Na základe tejto skutočnosti bola zápisom do registra záujmových združení právnických osôb Obvodného úradu v Bratislave dňa 10.08.2010 založená Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS – Association of Railways Operators of Slovakia).

Z dôvodu nutnosti zabezpečiť efektívne presadzovanie týchto spoločných cieľov a záujmov podnikov železničných nákladných dopravcov v nových podmienkach, na základe pozitívnych skúseností zo zahraničia a reálnej situácie v železničnom dopravnom segmente na Slovensku, prišlo dňa 23.10.2019 na zasadnutí predsedníctva AROS v Bratislave k rozhodnutiu profesionalizácie činnosti asociácie a k reštartu jej činností a aktivít.

Zasadnutia predsedníctva AROS dňa 23.10.2019 v Bratislave sa zúčastnili a zakladajúcimi členmi asociácie pri reštarte jej činností a aktivít sa stali spoločnosti:

 • CARBO RAIL, s.r.o.,
 • Express Group, a.s.,
 • LOKORAIL, a.s.,
 • LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.,
 • METRANS /Danubia/, a.s.,
 • Prvá Slovenská železničná a.s.,
 • Railtrans International, a.s.                 

 

Zakladajúci členovia si následne zvolili päťčlenné predsedníctvo asociácie:

 • CARBO RAIL, s.r.o.,
 • LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.,
 • METRANS /Danubia/, a.s.,
 • Prvá Slovenská železničná a.s.,
 • Railtrans International, a.s.    

 

Členmi predsedníctva sú právnické osoby, jednotliví železniční dopravcovia, ktorí si do neho menujú svojich zastupujúcich delegátov.

Do vedenia asociácie boli na tomto zasadnutí zvolení:

 • Ing. Ján Biznár    - prezident, LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.,
 • Ing. Matej Franc  ­- prvý viceprezident, METRANS /Danubia/, a.s.,
 • Ing. Tibor Kardoš - viceprezident, CARBO RAIL, s.r.o.
 • Mgr. Ivan Sovič   - výkonný riaditeľ, AROS.

 

AROS je apolitické neziskové profesijné združenie spoločností pôsobiacich v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej nákladnej dopravy na území Slovenskej republiky, reprezentuje svojich členov a zastupuje záujmy prevádzkovateľov nákladnej železničnej dopravy.

Cieľom združenia je byť partnerom pre medzinárodné železničné organizácie, orgány štátnej správy a manažéra železničnej infraštruktúry Slovenskej republiky v oblasti železničnej nákladnej dopravy, podieľať sa na odbornej diskusii v oblasti železničnej nákladnej dopravy, aktívne uplatňovať oprávnené požiadavky nákladných dopravcov v oblasti rozvoja železničnej nákladnej dopravy na Slovensku a prispievať k napĺňaniu Strategického plánu rozvoja dopravy SR do roku 2030, ako aj ostatných cieľov dopravnej politiky SR, v súlade s cieľmi EÚ.

AROS v súčasnosti zastrešuje asi 90% súkromných železničných dopravcov v SR ale dvere do asociácie sú otvorené aj ostatným záujemcom. Veríme, že naše rady čoskoro rozšíria aj ďalší noví členovia, príp. pozorovatelia a podporovatelia asociácie.

Čítať viac