Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

História Arosrail

2010
10. augusta 2010 bolo v Bratislave založené profesné združenie Asociácia železničných dopravcov Slovenska/Association of Railways Operators of Slovakia so skratkou AROS. Cieľom asociácie je spolupráca s orgánmi štátnej správy, domácimi a zahraničnými inštitúciami a ďalšími partnermi v záujme ďalšieho rozvoja a prosperity železničnej nákladnej dopravy v podmienkach transparentného a nediskriminačného prostredia.

Zakladajúcimi členmi sa stali súkromné železničné podniky LTE Logistik a Transport Slovakia, Expres Rail a LOKORAIL.

Zakladajúci členovia si zvolili za prezidenta asociácie pána Jána Biznára zo spoločnosti LTE Logistik a Transport Slovakia, 1. viceprezidentom sa stal pán Ľubomír Loy za LOKORAIL a viceprezidentom pán Roman Rapant za Expres Rail.
2010
2012
Na členskej schôdzi 28.11.2012 bol za nového prezidenta AROS zvolený pán Martin Kendra, člen Katedry železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, s ktorou AROS aktívne spolupracuje už od svojho vzniku. Novými viceprezidentmi sa stali Ľubomír Loy a Ján Biznár.
2012
2013 – 2018
V období medzi rokmi 2013 až 2018 bola činnosť združenia veľmi sporadická a prejavovala sa najmä prezentáciou požiadaviek dopravcov voči ŽSR. AROS každoročne pred konaním výročného stretnutia ŽSR s dopravcami zorganizoval stretnutie zástupcov dopravcov, na ktoré boli prizvaní aj nečlenovia AROS. Odpovede na otázky a témy formulované z takýchto prípravných stretnutí boli následne ústredným bodom programu stretnutí ŽSR s dopravcami.
2013 – 2018
2019
V priebehu roka sa novými členmi stali spoločnosti METRANS /Danubia/, Prvá Slovenská železničná, CARBO RAIL (v súčasnosti Retrack Slovakia) a Railtrans International. Po dlhšom období došlo k rozhodnutiu sprofesionalizovať činnosť asociácie a na zasadnutí Členskej schôdze 23. októbra 2019 v Bratislave za účasti všetkých siedmych členov bolo zvolené päťčlenné predsedníctvo zo zástupcov spoločností CARBO RAIL, LTE Logistik a Transport, Slovakia, METRANS /Danubia/, Prvá Slovenská železničná a Railtrans International.

Do vedenia asociácie boli zvolení: Ján Biznár – prezident, LTE Logistik a Transport, Slovakia; Matej Franc – 1. viceprezident, METRANS /Danubia/; Tibor Kardoš – viceprezident, CARBO RAIL a Ivan Sovič – výkonný riaditeľ.

Nové sídlo asociácie bolo premiestnené na adresu Kopčianska 21, Bratislava-Petržalka.
2019
2020
Prvý rok po reštarte nemožno nazvať inak ako turbulentný. Počas mesiacov január a február sa naplno rozbehla činnosť všetkých piatich pracovných skupín, nadviazali sme spoluprácu s vedením Generálneho riaditeľstva Železníc Slovenskej republiky, s Dopravným úradom a Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

V marci nás naplno zasiahla pandémia koronavírusu a s ňou spojený prepad výkonov nákladnej železničnej dopravy. Vďaka výkonnému riaditeľovi AROS Ivanovi Sovičovi sa podarila dosiahnuť výnimka hlavného hygienika SR z režimových opatrení z karantény a neskôr aj z povinného testovania pre zamestnancov všetkých profesií zabezpečujúcich reálnu medzinárodnú železničnú dopravu vlakov, ktorá platí dodnes.

1. júna 2020 sa novým výkonným riaditeľom stal Patrik Benka, ktorý predtým pracoval na ŽSR a predchádzajúci výkonný riaditeľ Ivan Sovič sa vrátil na ŽSR ako riaditeľ oblastného riaditeľstva Trnava.

Novým, už ôsmym členom AROS sa na jeseň stala štátna Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a po Členskej schôdzi, konanej 6. októbra v Dunajskej Strede, boli za pozorujúcich členov prijatí: český partnerský spolok ŽESNAD.CZ, Združenie vlastníkov a prevádzkovateľov súkromných koľajových vozidiel (ZVKV) a Katedra železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzite v Žiline.

AROS sa v priebehu roka stala členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, pozorujúcim členom ŽESNAD.CZ a podpísali sme zmluvu o spolupráci so ZVKV.
2020
2021
Pomaly pokračujeme v rozširovaní našej členskej základne. Počas jari sa deviatym riadnym členom stala spoločnosť CER Slovakia, v lete pribudol desiaty člen, spoločnosť CD Cargo Slovakia a štvrtým pozorujúcim členom sa stala spoločnosť KOMPLEX RAIL. Zároveň sme nadviazali spoluprácu s Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy a od apríla sme sa stali na jeden rok jej pristupujúcim členom.
2021
2022 - 2023
Pomalý ústup pandémie koronavírusu priniesol so sebou v roku 2022 aj znižovanie výkonov nákladnej železničnej dopravy po slušnom náraste v roku 2021. Za rok 2023 boli výkony ešte nižšie a prepadli sa takmer na úroveň kritického roka 2020.

V máji 2022 naša asociácia hlučnou jazdou rušňov po bratislavských tratiach upriamila pozornosť na upadajúcu kvalitu železničnej infraštruktúry a neexistujúci plán štátnej dopravnej politiky a zároveň  rozprúdila diskusiu o smerovaní našich železníc. Sľuby kompetentných a snaha o ich plnenie a tým o pozdvihnutie železničného sektora na úroveň keď už nie vyspelých štátov EÚ, tak aspoň susednej Českej republiky, zatiaľ nepriniesli viditeľný posun, ale ak je niečo zanedbávané 30 rokov, tak sa to nedostane aspoň do normálu šibnutím čarovného prútika.

Že situácia je naozaj zlá, upozornili už aj České dráhy svojim listom po vykoľajení ich vlaku Pendolino v marci 2023 v Žiline. Tristný stav infraštruktúry nespôsobuje len meškania a spomaľovania ako osobnej, tak aj nákladnej dopravy, ale aj hmatateľné škody na majetku. Okrem zlého stavu infraštruktúry pociťujú nielen ŽSR, ale aj dopravcovia zhoršujúcu sa situáciu v nedostatku personálu v rozhodujúcich profesiách zabezpečujúcich prevádzku. Chýbajú hlavne výpravcovia, výhybkári, posunovači, rušňovodiči, vozmajstri. Akútny nedostatok personálu je zrejmý najmä na západnom Slovensku. Situáciu koncom roka 2023 zhoršilo rozhodnutie vlády SR o možnosti odísť do predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, čo samozrejme využilo veľa železničiarov a náhrada za nich neexistuje. V januári 2023 sa naša členská základňa riadnych členov rozšírila o jedenásteho hráča, spoločnosť Rail Cargo Carrier Slovakia a od 1.1.2024 budeme mať už dvanásť členov, keď pozorujúci člen NZ Rail (premenovaný z KOMPLEX RAIL) sa stane členom riadnym. Po ročnom pozorovaní sa naša asociácia stala riadnym členom Asociácie priemyselných zväzov a dopravy a spolupráca je na výbornej úrovni.

Na Členskej schôdzi AROS v októbri 2022 boli volené orgány asociácie. Predsedníctvo od 3.10.2022 tvoria LTE Slovakia, METRANS /Danubia/, Prvá Slovenská železničná, Retrack Slovakia a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia. Prezidentom sa stal opätovne Ján Biznár – LTE Slovakia, 1. viceprezidentom Matej Franc - METRANS /Danubia/ a novým viceprezidentom Miroslav Hopta - Železničná spoločnosť Cargo Slovakia. Ako výkonný riaditeľ pokračuje Patrik Benka. Všetci boli zvolení na trojročné obdobie.
2022 - 2023
+