Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

Digitalizácia / automatizácia

Cieľ: Zautomatizovanie riadenia dopravy na 100 % tratí a zníženie potreby obslužného personálu

Cesta k cieľu

01

Pri modernizáciách tratí ich prebudovávať na diaľkové riadenie

Na Slovensku je 3580 km prevádzkovaných tratí. Traťové zabezpečovacie zariadenie najnižšej kategórie, teda telefonické dorozumievanie, je až na 1807 km, čo predstavuje 50 % všetkých tratí! Naproti tomu len 396 km tratí (11 %) je diaľkovo ovládaných dispečerom. Vlakové zabezpečovacie zariadenie pokrýva 727 km tratí.

Pre zaujímavosť – na sieti ŽSR je potreba obsluhujúcich zamestnancov (tých čo sa podieľajú na riadení prevádzky) na jeden kilometer trate dvojnásobná ako v ČR. Ak sa podarí dispečerizovať trať, ktorú obsluhuje 200 ľudí (výpravcov, výhybkárov), riadiť ju z jedného centra dokáže 5 alebo 10 dispečerov, podľa toho, či v zmene bude jeden alebo dvaja.

Zmodernizované úseky ako sú napr. Bratislava Rača – Žilina, či Bratislava Nové Mesto – Komárno (aj keď tu hovoriť o modernizácii je už nenáležité) sú diaľkovo riadené z centier riadenia dopravy, ktoré môžeme nazvať regionálnymi. Odbočné trate na nich (Trnava – Kúty, Nové Mesto nad Váhom – Myjava) takisto riadené z príslušného centra potom považujeme za lokálne.
Je žiadúce, aby každá zmodernizovaná trať bola riadená z jedného centra a pri plánovaní investícií do modernizácie bolo takéto centrum riadenia už zahrnuté. Následne existujúce a po pár rokoch už práve modernizované trate zapájať do národných centier riadenia dopravy.

02

Vybudovanie národných centier riadenia dopravy

Alebo ich môžeme nazvať nadregionálne, ústredné a podobne. Slovensko sa vydalo opačnou cestou ako susedná Česká republika, kde sú postavené dve centrá riadenia prevádzky – v Prahe a Přerove, ktoré riadia prevádzku na viac ako 1200 km tratí. Do týchto centier sa postupne napájajú jednotlivé traťové úseky a cieľom je dispečerizácia viac ako 2000 km tratí.

Už teraz je potrebné na Slovensku uvažovať o budovaní takýchto ústredných centier riadenia dopravy, do ktorých by sa napojili existujúce regionálne a lokálne centrá a postupne sa napájali aj zmodernizované úseky ďalších tratí. Pre inšpiráciu a know-how nemusíme chodiť ďaleko, len treba začať – a to hneď.

03

Dobudovanie siete GSM-R, zavedenie ETCS na koridorových tratiach ŽSR

Systém GSM-R je bezdrôtová komunikačná sieť, ktorú ŽSR budujú už viac ako 20 rokov a momentálne pokrýva len čosi viac ako 20 % tratí a stále nemáme pokrytý celý úsek Bratislava – Košice. Systém je v praxi využívaný rušňovodičmi, výpravcami, dispečermi a inými zamestnancami železničnej infraštruktúry, ktorí vďaka nemu môžu medzi sebou komunikovať. Dôležitý je nielen pri riadení dopravy, ale takisto pri údržbe železníc.

ETCS – európsky systém zabezpečenia jazdy vlakov, ktorý zjednodušene povedané riadi automaticky jazdu vlaku, prenáša potrebné prevádzkové informácie z trate či dispečingu na rušeň a hlavne zvyšuje bezpečnosť vlakovej dopravy a zjednocuje rôzne odlišné národné vlakové zabezpečovacie systémy. Podobne ako pri sieti GSM-R je na Slovensku vybavená systémom ETCS malá časť siete, len úsek Bratislava Rača – Žilina v základnom leveli 1 a úsek Žilina – Čadca v leveli 2, pričom vybavenie v leveli 2 je plánované na úsekoch Žilina – Košice – Bratislava – Štúrovo a Bratislava – Kúty. Systém ETCS sa skladá z dvoch častí – stabilnej (traťovej) a mobilnej (na rušni). Novo vyrábané rušne sú už touto mobilnou časťou ETCS vybavené, AROS sa snaží, aby sme na existujúce rušne získali podporu z európskych fondov. Jedna mobilná jednotka v súčasnosti stojí okolo 500 tisíc eur a hoci zavádzanie ETCS podporujeme (spomínané zvýšenie bezpečnosti a zjednotenie rôznych systémov do jedného európskeho), investícia do neho je v podstate nenávratná.

ČO SA ZATIAĽ PODARILO:

  • Niektorým členom AROS sa podarilo získať z európskych fondov podporu na vybavenie svojich rušňov mobilnou časťou ETCS. Ide však rádovo len o desiatky kusov, pričom potreba je v stovkách rušňov.
+