Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

Elektrická trakcia

Cieľ: Liberalizácia železničného sektora na trhu s elektrinou a zavedenie presného merania spotreby elektriny

Cesta k cieľu

01

Umožniť železničným podnikom nákup trakčnej elektriny vo vlastnej réžii

Dodávateľom elektriny do trakčného vedenia, ktorá umožňuje pohyb vlaku, sú Železnice Slovenskej republiky, ktoré ju nakupujú od svojho vysúťaženého dodávateľa. Súčasný model nákupu je na tzv. spotovom trhu (za aktuálne ceny v konkrétnej hodine konkrétneho dňa). Dopravcovia sa cenu dozvedajú spätne za predchádzajúci mesiac, čo neumožňuje dostatočne včas a predvídateľne kalkulovať cenu za prepravu tovaru.

Ak bude železničný podnik nakupovať elektrinu sám (častokrát za celý „koncern“ pôsobiaci vo viacerých krajinách Európy), bude mať možnosť nakúpiť ju lacnejšie a to povedie k priaznivejšej cene za prepravu.

02

Zaviesť účtovanie spotrebovanej elektriny na základe meračov spotreby na rušňoch

Súčasný spôsob odúčtovania spotrebovanej elektriny je založený na prejdených kilometroch a hrubej hmotnosti vlaku. To nezohľadňuje brzdenie a rozjazdy vlaku a vracanie elektriny späť do troleja pri rekuperácii.

Merače spotreby na rušňoch umožnia presne odmerať minutú elektrinu a zaplatiť skutočne spotrebované kilowatty a megawatty.

03

Umožniť rekuperáciu na celej infraštruktúre ŽSR

Vlak vedený elektrickým rušňom môže nielen elektrinu „míňať“, ale ju aj vyrábať. To sa deje udržiavaním rýchlosti, alebo pri spomaľovaní (brzdením), kedy sa mení pohybová energia na elektrickú. Túto vyrobenú elektrinu dokáže rušeň vrátiť do trakčnej a energetickej siete, alebo ju uskladniť vo vlastných batériách či v napájacích staniciach. Takto je možné usporiť niekedy až 30 % trakčnej spotreby vlakov.

Znížiť náklady za elektrinu takýmto spôsobom je samozrejme zaujímavé pre všetkých dopravcov a pokým sú ŽSR výhradným dodávateľom elektriny do trakčnej sústavy, tak určite aj pre ne.

04

Zrušiť poplatok za TPS pre ekologickú elektrickú železničnú dopravu

A nielen pre železničnú, ale pre každý druh dopravy, ktorý na svoj pohon využíva elektrinu. To sú električky, trolejbusy a všetky lanové dráhy.
Tento poplatok za tarifu za prevádzkovanie systému nazývame ekologická daň a je nepochopiteľné, prečo ho platia čisté spôsoby prepravy a cestná doprava používajúca fosílne palivá ho neplatí. V roku 2021 stála 1 MWh 23,74 eur a poplatok za TPS tvoril okolo 20 % z ceny elektriny. V súčasnosti platíme za 1 MWh len 1,19 eur, ale to je preto, že ÚRSO v roku 2022 určil 3 pásma spoplatnenia tejto tarify a ŽSR ako dodávateľ elektriny s ročnou spotrebou okolo 500 GWh spadajú do najlacnejšieho pásma.

Pre zaujímavosť Dopravný podnik hlavného mesta Bratislava zaplatil v cene elektriny pre električky a trolejbusy za TPS v roku 2021 viac ako 985 tisíc eur (v roku 2023 po znížení ceny tarify to bolo odhadom okolo 790 tisíc eur), čo je určite zaujímavá suma navyše do rozpočtu, ak by bol od platenia za TPS rovnako ako železničné podniky oslobodený.

ČO SA ZATIAĽ PODARILO:

  • V spolupráci so ŽSR a MD SR sme dosiahli, že v blízkej budúcnosti (možno v roku 2025 či 2026) sa naozaj bude dať nakupovať elektrina na pohyb vlaku samotným železničným podnikom vo vlastnej réžii. Finalizujú sa podmienky a príslušná legislatíva.
  • Merače spotreby elektriny na rušňoch sa testujú, ŽSR nastavujú informačné systémy aj s okolitými štátmi a vo finále niekedy na jeseň roku 2025, príp. začiatkom roka 2026 bude možné konečne merať reálnu spotrebu.
  • Rekuperácia v podmienkach ŽSR je síce umožnená na niektorých určených tratiach, ale pokým sa nebudú používať merače spotreby na rušňoch, odmerať vrátenú elektrinu do sústavy nie je zatiaľ možné.
  • Viackrát sme pripomienkovali Vyhlášku ÚRSO (ktorá o cenovej regulácii a aj tarifách za distribúciu či prevádzkovanie systému pojednáva), v zmysle oslobodenia od platenia poplatku za TPS, zatiaľ bezvýsledne. V susednej ČR dráhová elektrická doprava túto ekologickú daň od roku 2023 už neplatí, majú to priamo v príslušnom zákone.
+