Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Na čo slúžia tieto informácie?

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov vysvetľujú, kto sme, prečo a ako spracúvame osobné údaje, aké sú vaše práva v prípade, ak ste osobou dotknutou týmto spracúvaním, a ako nás môžete v prípade potreby kontaktovať.

Kto sme?

Prevádzkovateľom a osobou zodpovednou za ochranu vašich osobných údajov je Asociácia železničných dopravcov Slovenska, so sídlom: Kopčianska 21, 851 01 Bratislava, IČO: 45733821 (ďalej len „AROSRAIL“). Potrebné kontaktné údaje sú sprístupnené na našej stránke Kontakt – Arosrail.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnými právnymi predpismi a týmito informáciami.

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v nasledovných prípadoch:

 • prihlásili ste sa na odber noviniek vo forme newslettra na našej webovej stránke alebo ste súhlasili s poskytovaním informácií o našich aktivitách inou formou;
 • obrátili ste sa na nás so žiadosťou o informácie o našej činnosti;
 • stali ste sa alebo máte záujem stať sa naším spolupracovníkom;
 • uviedli ste svoje údaje v petičnom hárku, pri petícií, ktorú spoluorganizuje, zastrašuje alebo inak podporuje AROSRAIL;
 • pracujete pre člena AROSRAIL alebo ste uvedený/á ako kontaktná osoba člena.

S výnimkou prípadu, ak nám vaše kontaktné údaje poskytol člen AROSRAIL, vaše osobné údaje získavame priamo od vás, napríklad cez našu webovú stránku, cez naše účty na sociálnych sieťach, pri osobnom vyplnení dotazníka alebo pri inej príležitosti.

Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje, ktoré spracúvame, zahŕňajú predovšetkým:

 • vaše meno a priezvisko a prípadne informáciu, pre ktorého člena AROSRAIL pracujete; a
 • vaše kontaktné údaje, medzi ktoré patrí predovšetkým vaša e-mailová adresa, ktorú ste nám poskytli alebo ktorú nám poskytol náš člen.

Informácie, ktoré získavame z našej vzájomnej komunikácie

Okrem osobných údajov môžeme získavať a následne spracúvať ďalšie údaje a informácie, ktoré nám oznámite alebo ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie cez telefón, e-mail alebo iné prostriedky.

Cookies

Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a môžu byť ukladané vaším internetovým prehliadačom na účely identifikácie vášho zariadenia a technického zlepšenia či prispôsobenia fungovania našej stránky, ako aj na získanie štatistických a analytických údajov. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky, pričom údaje získané z cookies sú spravidla zhromažďované v agregovanej forme. Cookies nespôsobujú žiadne škody na Vašom zariadení a neobsahujú vírusy alebo škodlivé kódy.

Informácie ku cookies používaných na našej stránke nájdete na nasledovnom odkaze: Cookie policy – Arosrail.

Na aké účely používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

 • poskytovania informácií o činnosti združenia AROSRAIL alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali;
 • komunikácie s členmi AROSRAIL alebo osobami, ktoré majú záujem o našu činnosť alebo majú záujem stať sa členom AROSRAIL alebo nás inak podporovať a byť informovaní o našej činnosti;
 • riadenia a evidovania našich vzťahov s členmi AROSRAIL;
 • správy webovej stránky a účtov na sociálnych sieťach (ak ich máme založené), s cieľom zobraziť obsah stránky a užívateľské prostredie zobraziť čo najpríjemnejšie a efektívne, a to na základe testovaní a analýzy dát;
 • preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich nárokov, najmä v konaniach pred orgánmi verejnej moci.

Aký je právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Na účely poskytovania informácií o činnosti AROSRAIL (napríklad prostredníctvom newslettera) spracúvame vaše osobné údaje predovšetkým na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili pred začatím spracúvania. Možnosti ako odvolať súhlas so spracúvaním uvádzame nižšie v tomto dokumente.

Ak je to potrebné, vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na základe:

 • napĺňania našich oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, a to výlučne v prípadoch, v ktorých tieto oprávnené záujmy nebudú prekonané vašimi záujmami alebo základnými právami a slobodami, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov – na tomto právnom základe spracúvame vaše osobné údaje, ak nám boli poskytnuté členom AROSRAIL, ako aj v prípade používania nevyhnutných cookies (pozri bližšie našu cookies policy). Rovnako na tomto právnom základe spracúvame údaje v súvislosti s bezpečnosťou našich systémov a majetku pri preukazovaní, uplatňovaní alebo obhajovaní našich nárokov, najmä v konaniach pred orgánmi verejnej moci. Prosím vezmite na vedomie, že ak spracúvame vaše údaje na základe oprávneného záujmu, vždy dôsledne posudzujeme, či konkrétne spracúvanie nepredstavuje neprimeraný zásad do vašich práv a slobôd,
 • plnenia zmluvy, ak ste s nami uzatvorili alebo plánujete uzatvoriť zmluvu, spracúvame poskytnuté údaje na účely plnenia zmluvy, alebo v súvislosti s predzmluvnými rokovaniami pred uzavretím takejto zmluvy; alebo
 • nevyhnutnosti plnenia našich zákonných povinností (napríklad zber podpisových hárkov pri petíciách, a pod).

Okrem toho, pri správe webovej stránky a účtov na sociálnych sieťach môžeme na základe vášho súhlasu získavať aj údaje na analytický účel štatistického zisťovania preferencií návštevníkov našich stránok a na zlepšovanie webových stránok a relevantnosti obsahu, ktorý komunikujeme (bližšie informácie sú dostupné aj v informáciách o cookies).

Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len osobám, s ktorými spolupracujeme pri spracovaní agendy AROSRAIL, ako aj osoby, ktoré nám poskytujú služby v súvislosti s prevádzkou webovej stránky, tzv. sprostredkovateľov. Ide tak najmä o administrátora našej webovej stránky (ak je sprístupnenie údajov nevyhnutné pre správne poskytovanie jeho služieb) a prípadne o osoby poskytujúce nášmu združeniu služby v oblasti účtovného poradenstva a marketingu.

 

Okrem našich sprostredkovateľov môžeme vaše osobné údaje sprístupniť na základe rozhodnutia súdu resp. iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

Kde spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín, t.j. krajín mimo územia Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, a to s výnimkou nasledovného prípadu.

Naša stránka využíva nástroj Google Analytics od spoločnosti Google. Servery tejto spoločnosti sú umiestnené aj v USA a môžu byť na nich uchovávané informácie s povahou osobných údajov získané cez Google Analytics. V súčasnosti je Google LLC zapísaná v zozname Privacy Shield 2.0, označovanom ako EU-US Data Privacy Framework, ktorý Európska komisia a vláda USA dohodli v júli 2023. Počas platnosti tejto dohody a trvania zápisu spoločnosti Google v tomto zozname môže táto služba ukladať osobné údaje aj na území Spojených štátov amerických.

Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli vaše osobné údaje získané.

Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu môžeme spracúvať počas celej doby trvania platnosti vášho súhlasu, ktorá je päť rokov od jeho udelenia.

Osobné údaje spracúvané na účely uplatňovania práv a plnenia povinností vyplývajúcich zo vzájomnej dohody s našimi členmi a v súlade podľa zákonných lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisov (spravidla päť až desať rokov).

Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané, s výnimkou prípadov, kedy je ich ďalšie spracúvanie potrebné za účelom zabezpečenia súladu s našimi zákonnými povinnosťami alebo z iných oprávnených dôvodov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Aké sú vaše práva?

Nižšie nájdete vaše práva, ktoré máte k vašim osobným údajom a ktorých konkrétne podmienky sú upravené v kapitole III GDPR. Ak máte záujem uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv alebo o nich chcete získať viac informácií kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov v spodnej časti tohto oznámenia a my vám s vašou požiadavkou pomôžeme. Prosím vezmite na vedomie, že niektoré práva nemusia byť vo vašej konkrétnej situácii uplatniteľné, nakoľko na jeho uplatnenie nemusia byť splnené požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov.

V súvislosti s vašimi spracúvanými osobnými údajmi máte nasledovné práva:

 
 • Právo na prístup
 • Máte právo získať prístup k informáciám o  osobných údajoch, ktoré o vás spracúvame. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania alebo by ste chceli získať viac informácií o osobných údajoch, ktoré o vás spracúvame, vždy nás môžete kontaktovať a my vám radi poskytneme ďalšie informácie.
 • Právo na opravu

 • Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili vaše informácie, ktoré sme zaznamenali nepresne. Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 • Právo na vymazanie/právo byť zabudnutý
 • Máte právo požiadať nás o trvalé odstránenie vašich osobných údajov. Takúto žiadosť môžete podať napríklad v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli osobné údaje získané alebo inak spracúvané.
 • Právo na obmedzenie spracovateľských operácií
 • Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili naše spracovateľské operácie, napríklad ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov alebo ak je spracúvanie Vašich osobných je protizákonné.
 
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré o vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, máte právo požadovať, aby sme tieto údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
 • Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu
 • Ak nie ste spokojný so spôsobom, akým zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, môžete nás kedykoľvek osloviť, aby sme našli riešenie tohto problému. Avšak vždy máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (bližšie informácie nájdete tu: https://www.dataprotection.gov.sk/).

Ako odvolať súhlas so spracúvaním údajov?

Ak spracúvame vaše údaje na základe súhlasu, môžete kedykoľvek váš súhlas odvolať; po doručení odvolania nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.

Váš súhlas môžete odvolať nasledovne:

 • zaslaním e-mailu s informáciou o odvolaní súhlasu na adresu: office@arosrail.sk, alebo
 • zaslaním informácie o odvolaní súhlasu na nižšie uvedenú adresu.

Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odmietnuť spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu – v takom prípade sa osobné údaje už na tieto účely nesmú spracúvať.

Ak spracúvame vaše údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete kedykoľvek voči takému spracúvaniu namietať; v takom prípade môžeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať len v prípade, ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ako uplatniť vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Ktorékoľvek z vyššie uvedených práv môžete uplatniť zaslaním správy na náš e-mail office@arosrail.sk, alebo na našu adresu uvedenú v nasledujúcom bode.

Prosíme berte na vedomie, že pred tým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií.

Naše kontaktné údaje

Kontaktovať nás môžete tu:

Asociácia železničných dopravcov Slovenska
adresa: Kopčianska 21, 851 01 Bratislava
e-mail: office@arosrail.sk

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov na území Slovenskej republiky. Úrad je oprávnený zaoberať sa vašimi sťažnosťami týkajúcimi sa spracúvania vašich osobných údajov. Zároveň vám úrad môže poskytnúť ďalšie informácie o vašich právach a povinnostiach v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi.

Zmeny týchto informácií

Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.

Dátum vydania informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Tieto informácie boli vydané dňa 19.06.2024

+