Skip links
0123 567 8901

Visit our office

info@liquid-themes.com

Information Center

Železnice na svoju záchranu nutne potrebujú nový systém financovania 

  Bratislava 7.5.2024

Súčasný stav financovania infraštruktúry je podľa Asociácie železničných dopravcov do budúcna neudržateľný. Ad hoc riešenia zakladajúce sa na dohodách, spôsobujú nemožnosť zabezpečiť dlhodobé plánovanie a udržateľný rozvoj železničnej infraštruktúry. Riešením by podľa AROS mohlo byť zriadenie Fondu na financovanie dopravnej infraštruktúry po vzore Českej republiky. 

Aktuálna prax financovania infraštruktúry je podľa výkonného riaditeľa AROS, Patrika Benku založená na reaktivných opatreniach, často podmienených vyjednávaním medzi ministerstvami dopravy a financií, samotným manažérom infraštruktúry či železničnými odborármi. „Tento prístup neposkytuje tak potrebné dlhodobé riešenia. Ak bude tento stav aj ďalej pretrvávať, problémy s infraštruktúrou budú len narastať, čo v konečnom dôsledku ohrozí efektivitu a bezpečnosť nášho dopravného systému,” upozorňuje Benka. 

Ako odpoveď na túto situáciu AROS navrhuje zriadenie Fondu na financovanie dopravnej infraštruktúry, inšpirovaný úspešným modelom fungujúcim v Českej republike. Státní fond dopravní infrastruktury SFDI v Čechách slúži na financovanie výstavby, modernizácie, údržby a správy najmä ciest, železníc, vodnej infraštruktúry či multimodálnych prekladísk. „Každoročne najneskôr 30. septembra musí Fond zostaviť svoj rozpočet na nasledujúci rok, v ktorom sa uvádza menovitý zoznam akcií financovaných z Fondu vrátane celkových nákladov akcie, rozpočtovanej čiastky pre bežný rok a lehoty realizácie akcie,”vysvetľuje model fungovania Fondu výkonný riaditeľ Sdružení železničních nákladních dopravců, ŽESNAD.cz, Oldřich Sládek. 

Okrem príspevku na opravy, údržbu a prevádzkové dotácie sa podľa jeho slov budú z fondu v aktuálnom roku financovať napríklad protihlukové steny, zvýšenie bezpečnosti na železničných priecestiach alebo vybavenie rušňov palubnými jednotkami ETCS. Kľúčový je podľa Sládeka najmä „systém a záväzné pravidlá pre financovanie a poskytovanie príspevkov z Fondu, kontrola nakladania s poskytnutými príspevkami. Navyše sa Fond podieľa na tvorbe celoštátnej koncepcie financovania rozvoja dopravnej infraštruktúry, tvorbe koncepcie a stratégie dopravnej politiky štátu a spolupracuje s Ministerstvom dopravy a samosprávnymi celkami pri samotnom napĺňaní schválenej dopravnej politiky,” skonštatoval. 

Benka vidí spôsob fungovania fondu na Slovenku obdobne ako je tomu v Čechách, a to v stanovení jasného financovania a zdrojov, vrátane každoročných mandatorných výdavkov zo štátneho rozpočtu. Zriadenie fondu by podľa AROS zabezpečilo dlhodobo predvídateľné financovanie výstavby a prevádzky dopravnej infraštruktúry. „To by ďalej umožnilo efektívnejšie plánovanie finančných, ľudských a tiež materiálnych zdrojov. Či už sa jedná o nákup strojov na opravu železníc, zabezpečenie adekvátnych náhradnýchtrás v prípade výluk a v neposlednom rade koordinácia s plánovanými výlukami v susedných štátoch,“ vysvetľuje  Benka. 

Zavedenie tohto fondu by takisto minimalizovalo náhodné a nekoordinované opatrenia, ktoré viedli k uzavretiu tratí, ako napríklad na trati do Viedne cez Devínsku Novú Ves. Spoločná koordinácia by podľa AROS umožnila efektívnejšie využitie dostupných zdrojov a minimalizovala by dlhodobé negatívne dopady na infraštruktúru a v konečnom dôsledku aj na slovenskú ekonomiku.

Súvisiace články

https://www.teraz.sk/ekonomika/odborari-sucasne-financovanie-infra/793846-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bsearch

https://www.engineering.sk/aktuality/47654-aros-sucasne-financovanie-infrastruktury-je-neudrzatelne-navrhuju-zriadit-fond-2024-05-10

https://www.trend.sk/spravy/sucasne-financovanie-zeleznicnej-infrastruktury-je-neudrzatelne-tvrdia-zeleznicni-dopravcovia?itm_brand=trend&itm_template=search&itm_modul=articles-search-list&itm_position=1

https://index.sme.sk/c/23328274/dopravcovia-kritizuju-stav-zeleznic-navrhuju-zriadenie-fondu.html

https://sita.sk/nasadoprava/sucasne-financovanie-infrastruktury-je-neudrzatelne-a-mal-by-ho-hradit-fond-upozornuju-zeleznicni-dopravcovia

+